Vinaora Nivo Slider

Gospodarka odpadami

Stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych.

Rada Miejska w Michałowie uchwaliła wysokość opłat miesięcznych za wywóz nieczystości w następujący sposób: 

ODPADY SELEKTYWNE

gospodarstwo domowe jednoosobowe (osoba samotnie gospodarująca) – 15 zł

gospodarstwo domowe wieloosobowe – 30 zł

ODPADY NIESELEKTYWNE

gospodarstwo domowe jednoosobowe (osoba samotnie gospodarująca) – 44 zł

gospodarstwo domowe wieloosobowe – 90 zł  

 

W przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne:

1) ustala się stawkę opłaty za pojemnik o określonej pojemności:
a) 46,00 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności 80 l,
b) 56,00 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności powyżej 80 l do 120 l,
c) 80,00 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności powyżej 120 l do 240 l,
d) 217,00 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności powyżej 240 l do 700 l,
e) 341,00 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności powyżej 700 l do 1 100 l,
f) 2449,00 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności powyżej 1 100 l do 7 000 l,
g) 3410,00 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności powyżej 7 000 l do 10 000 l,
2) w przypadku, gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, ustala się stawkę opłaty za pojemnik o określonej pojemności:
a) 18,00 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności 80 l,
b) 23,00 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności powyżej 80 l do 120 l,
c) 32,00 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności powyżej 120 l do 240 l,
d) 87,00 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności powyżej 240 l do 700 l,
e) 136,00 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności powyżej 700 l do 1 100 l,
f) 980,00 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności powyżej 1 100 l do 7 000 l,
g) 1364,00 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności powyżej 7 000 l do 10 000 l,

Miesięczna wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi:

1) iloczyn liczby opróżnień pojemnika o określonej pojemności w miesiącu oraz odpowiedniej stawki opłaty, o której mowa w ust. 1 - w przypadku stosowania pojemników o jednakowej pojemności,
2) sumę iloczynów liczby opróżnień pojemników o określonej pojemności w miesiącu oraz odpowiednich stawek opłat, o których mowa w ust. 1 - w przypadku stosowania pojemników o różnej pojemności.

 

Ustala się dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych jedynie przez część roku na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, ryczałtową stawkę opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe:
1) w wysokości 275,00 złotych za rok, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny;
2) w wysokości 550,00 złotych za rok, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

 

 Gdzie znajdziesz deklarację?

 • W Biurze Podawczym w Urzędzie Miejskim w Michałowie
 • Można ją otrzymać od sołtysów wsi należących do Gminy Michałowo
 • Na stronie internetowej www.michalowo.eu

Jak często należy płacić? Zapamiętaj te daty!

Opłaty należy uiszczać w trybie kwartalnym dokonując wpłat:

 • Za pierwszy kwartał danego roku – do dnia 15 marca danego roku
 • Za drugi kwartał danego roku – do dnia 15 czerwca danego roku
 • Za trzeci kwartał danego roku – do dnia 15 września danego roku
 • Za czwarty kwartał danego roku – do dnia 15 grudnia danego roku

Jakie będą konsekwencje nie złożenia deklaracji o wysokości opłaty za odbiór odpadów?

W takiej sytuacji burmistrz określi w drodze decyzji wysokość opłaty, biorąc pod uwagę szacunki, w tym średnią ilość odpadów powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

Co się stanie, jeśli nie będę płacić?

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi podlega rygorowi ordynacji podatkowej, tak jak m.in. podatek od nieruchomości. Urząd, w sytuacjach, gdy dane zawarte w deklaracji nie będą zgodne z rzeczywistością lub gdy deklaracja nie wpłynie do urzędu w wymaganym terminie, wystawi egzekucyjny tytuł wykonawczy.

Terminarz wywozu śmieci na rok 2019

UWAGA! WAŻNE INFORMACJE!

 • Możliwe będzie odbieranie odpadów zielonych w workach oraz możliwość kompostowania na terenie nieruchomości, jeżeli nie powoduje to uciążliwości dla otoczenia. Odpady wielkogabarytowe powinny być gromadzone na terenie nieruchomości w miejscu służącym do zbierania odpadów komunalnych, nie wcześniej niż 24 godziny przed wyznaczonym terminem ich odbioru.
 • Dopuszcza się odbiór odpadów komunalnych w workach. Worki na swój koszt dostarczy podmiot odbierający odpady komunalne.
 • W zabudowie wielorodzinnej zostaną utworzone punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych typu „gniazda”. Zbierane będą w nich: odpady opakowaniowe z papieru i tektury, makulatura, odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych i metali oraz szkło (w tym odpady opakowaniowe).

 

Potrzebujesz dowiedzieć się więcej?

Zadzwoń pod

85 713 17 79

85 713 17 81.

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania!

 

POBIERZ WZÓR DEKLARACJI


PRAWO LOKALNE : 

 

USTAWY:

 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ŚRODOWISKA:

 

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) to miejsce,
w którym mieszkańcy Gminy Michałowo w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą zostawić wytwarzane przez siebie selektywnie zebrane odpady komunalne.

 

UWAGA!  PSZOK nie przyjmuje odpadów zmieszanych.

 

Lokalizacja Punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych:

Michałowo, ul. Białostockiej 70

(baza Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Michałowie)

Godziny otwarcia:

od wtorku do soboty w godzinach 700 – 1500

Prowadzący Punkt:

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Michałowie

ul. Białostocka 70, 16 – 050 Michałowo

W PSZOK przyjmowane są m.in.:

 • papier i makulatura, w tym odpady opakowaniowe,
 • tworzywa sztuczne, w tym odpady opakowaniowe,
 • szkło, w tym odpady opakowaniowe,
 • metale, w tym odpady opakowaniowe,
 • opakowania wielomateriałowe,
 • odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji,
 • przeterminowane leki,
 • chemikalia,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe (odpady budowlano – remontowe z remontów prowadzonych samodzielnie można przekazać do PSZOK-u w ilości do 1m3 rocznie z jednego gospodarstwa domowego prowadzonego w lokalu mieszkalnym lub z budynku mieszkalnego jednorodzinnego),
 • zużyte opony,
 • odpady zielone.

W PSZOK nie będą przyjmowane:

 • zmieszane odpady komunalne,
 • odpady zawierające azbest,
 • części samochodowe (tj. zderzaki, itp.)
 • szyby samochodowe, szyby okienne i zbrojone, oraz lustra i witraże,
 • odpady niebezpieczne,
 • odpady w opakowaniach cieknących,
 • odpady w rodzaju i ilościach wskazujących na to, iż pochodzą z działalności gospodarczej lub rolniczej,
 • wszelkie odpady w ilościach masowych wskazujących na pochodzenie z innego źródła niż gospodarstwo domowe.

 

Regulamin korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - pobierz

 

Komunikat MPO

Informujemy Państwa iż w dniu dzisiejszym z powodu intensywnych opadów śniegu oraz złych warunków pogodowych odbiór odpadów z posesji jest utrudniony wręcz w wielu przypadkach uniemożliwiony.
Wszystkie odbiory odpadów będą realizowane w miarę poprawy pogody oraz warunków drogowych.
Mieszkańcom oraz pracownikom urzędów sprawujących kontrolę nad realizacją zadań dziękujemy za wyrozumiałość , prosimy o cierpliwość oraz zrozumienie .
Przepraszamy za utrudnienia.
Paweł Pietkun
Zastępca Kierownika Działu Wywozu

Terminarz wywozu śmieci - Michałowo

kssmieciTerminarz wywozu w 2015 r. pojemników z nieczystościami stałymi oraz selektywnymi ulic w Michałowie.

Czytaj więcej: Terminarz wywozu śmieci - Michałowo

Środki na poprawę stanu dróg

ksdrogiNa ostatniej sesji Rada Miejska zdecydowała o przeznaczeniu dodatkowych 400 tys. złotych na żwirowanie dróg. Jest to odpowiedź na sugestie zgłoszone podczas cyklu spotkań Burmistrza Michałowa z mieszkańcami gminy. Budżet na żwirowanie dróg będzie zwiększony również w przyszłym roku.

Czytaj więcej: Środki na poprawę stanu dróg

WAŻNE! KONIECZNIE PRZECZYTAJ!

Od 1 lipca zmieni się sposób gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Michałowo. Odpowiadamy na najważniejsze pytania związane z tą zmianą. 

Czytaj więcej: WAŻNE! KONIECZNIE PRZECZYTAJ!

Słowo Burmistrza - Zmiany w systemie wywozu śmieci!

Drodzy Mieszkańcy

Od 1 lipca 2013 całkowicie zmieni się system gospodarowania odpadami komunalnymi w całej Polsce i tym samym w naszej gminie. Na podstawie nowych przepisów gmina przejmie obowiązek ich zbierania, a właściciele nieruchomości będą zobowiązani do pokrycia kosztów z tym związanych, a zatem opłaty wnoszone przez Państwa do gminy są jedynie zwrotem kosztów gospodarki odpadami. 

Czytaj więcej: Słowo Burmistrza - Zmiany w systemie wywozu śmieci!

Zapoznaj się z nowymi zasadami odbioru odpadów.

Od 1 lipca zaczną obowiązywać w całym kraju nowe zasady odbioru odpadów. Obowiązek podpisania umowy z firmą wywozową przejmie gmina. Szczegółowe informacje na temat tych zmian i ich wdrażania na terenie gminy Michałowo otrzymają Państwo tutaj , lub klikając grafikę z hasłem SEGREGUJ ODPADY I PŁAĆ MNIEJ (aktywny baner na górze strony, grafika po prawej stronie)

Terminarz wywozu śmieci - Gmina Michałowo

kssmieciTerminarz wywozu w 2015 r. pojemników z nieczystościami stałymi oraz selektywnymi dla GMINY MICHAŁOWO.

Czytaj więcej: Terminarz wywozu śmieci - Gmina Michałowo

Zmiany w systemie wywozu śmieci!

 W Michałowie opracowano już założenia systemu wywozu nieczystości. W zaproponowanym rozwiązaniu, które zacznie obowiązywać od 1 lipca zatroszczono się o osoby samotne oraz rodziny wielodzietne.

Czytaj więcej: Zmiany w systemie wywozu śmieci!

STATYSTYKI ODWIEDZIN

Ogółem: 212019

Estonia 100%