Vinaora Nivo Slider

Zaproszenie na Sesję Rady Miejskiej

Rozmiar czcionki:

 Zapraszamy na Sesję Rady Miejskiej w Michałowie w dniu  18  czerwca 2015 r (czwartek ) o godz. 10.00, która odbędzie się w sali narad Urzędu Miejskiego ul. Białostocka 11.

 

Porządek  VIII  Sesji Rady Miejskiej przewiduje:

1/ Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad

2/ Zatwierdzenie porządku obrad VIII Sesji Rady Miejskiej w Michałowie

3/  Przyjęcie protokołu z VII Sesji Rady Miejskiej w Michałowie

4/  Informacja  Burmistrza o pracy w okresie międzysesyjnym

5/  Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Michałowo za 2014 rok
 2. Udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Michałowo z tytułu wykonania budżetu Gminy Michałowo za 2014 rok
 3. Zmian w budżecie na 2015 rok
 4. zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis
 5. Powołania zespołu wyboru ławników
 6. Wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Michalowie
 7. Udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich, lub robot budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie gminy Michałowo
 8. Zmieniająca uchwałę Nr V/25/15 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 23 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok
 9. Przystąpienia do opracowania „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Michałowo na lata 2015-2030” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
 10. obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu
 11. Wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości
 12. Wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 
 13. Wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości
 14. Wprowadzenia regulaminu korzystania z Plaży w Rudni nad Zalewem Siemianówka
 15. Określenia warunków udzielania bonifikat i stawek procentowych tych bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych

6/ Oświadczenie Rady w sprawie wyrażenia stanowiska dotyczącego zwolnienia Dyr. GOKu-Elżbiety Palinowskiej i Kierownika Biblioteki – Julity Niepłoch – Sitnickiej

7/ Wolne wnioski

8/ Interpelacje i odpowiedzi

9/ Sprawy różne i zapytania radnych

10/ Zamknięcie obrad VIII sesji Rady Miejskiej

 

STATYSTYKI ODWIEDZIN

Dzisiaj: 50
Wczoraj: 44
Bieżący tydzień: 237
Poprzedni tydzień: 322
Bieżący miesiąc: 985
Poprzedni miesiąc: 1512
Ogółem: 189534

Poland 84.9%United States 8.5%United Kingdom 1.1%Germany 0.9%