Vinaora Nivo Slider

przedszkole button zgkim button
bip button epuapi button rcl button geoportal button puszcza button wrotapodlasia button podlaskie button panoramy button

Zapraszamy na Sesję Rady Miejskiej 25 sierpnia

Rozmiar czcionki:

 

Z A W I A D O M I E N I E

      Stosownie do  art. 20 ust.1  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446, 1579,1948; z 2017 r., poz. 730, 935) zwołuję XXXI Sesję Rady Miejskiej w Michałowie VII kadencji w dniu 25 sierpnia 2017 r. (piątek) o godz. 10.00, która odbędzie się w Sali Narad Urzędu Miejskiego w Michałowie.

 

Porządek XXXI Sesji Rady Miejskiej przewiduje:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Zatwierdzenie porządku obrad XXXI Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.

3. Przyjęcie protokołu z XXX Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.

4. Informacja Burmistrza o pracy w okresie międzysesyjnym.

5. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 r.

6. Sprawozdanie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Michałowie z wykonania budżetu za I półrocze 2017 r.

7. Podjęcie uchwał:

  1. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 r.;
  2. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w obrębie 29 Michałowo w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego;
  3. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż i określenie warunków udzielania bonifikaty i wysokości stawki procentowej tej bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego;
  4. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w obrębie 6 Bondary;
  5. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w obrębie 5 Bołtryki;
  6. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego drogi gminnej;
  7. zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Michałowo oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony;
  8. zmian w Statucie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowie;
  9. utworzenia centrum usług wspólnych dla jednostek organizacyjnych Gminy Michałowo

8. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.

9. Sprawy różne.

10. Zamknięcie obrad XXXI Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.

 

Zapraszam do wzięcia udziału w sesji Rady Miejskiej

 

                                                                                   Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                         w  Michałowie

                                                                                                     mgr Irena Suprun

 

                Zgodnie z art.25 ust 3. ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.