Vinaora Nivo Slider

Zwrot podatku akcyzowego.

Rozmiar czcionki:

Procedura i warunki ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2015 r.

 

Zwrot podatku akcyzowego przysługuje producentowi rolnemu, który jest posiadaczem gospodarstwa rolnego.

Przez producenta rolnego uważa się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, będącą posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym. Składający wniosek o zwrot podatku akcyzowego wykorzystywanego do produkcji rolnej musi m.in. być posiadaczem gospodarstwa rolnego w momencie składania wniosku.

Kwota zwrotu podatku  zależy od:

1. Ilości zakupionego oleju napędowego (na podstawie zgromadzonych faktur VAT) - 86 litrów na 1 ha użytków rolnych.

2. Wysokości ustalonej na dany rok stawki zwrotu podatku akcyzowego  na 1 litr oleju napędowego (w roku 2015 stawka zwrotu podatku wynosi 0,95 zł na 1 litr oleju - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 listopada 2013r.) .

3. Wysokości rocznego limitu (81,70 zł za 1 hektar)  ustalonego dla rolnika w zależności od:

  • ilości posiadanych użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego określonej w ewidencji gruntów i budynków wg stanu na dzień 1 lutego danego roku, 

  • stawki zwrotu podatku akcyzowego.

Przy ustalaniu rocznego limitu nie bierze się pod uwagę:

1. Gruntów rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej (tj. zaprzestanie nastąpiło na podstawie decyzji o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej).

2. Gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza (tj. innej niż produkcja roślinna i zwierzęca).

Aby uzyskać zwrot podatku akcyzowego należy:

1. Złożyć w terminie od 1 LUTEGO 2015r. do 28 LUTEGO 2015r.  do Urzędu Miejskiego w Michałowie wniosek o zwrot podatku akcyzowego wg załączonego wzoru (wzór wniosku określa Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2013r.).

2. Do wniosku należy dołączyć faktury VAT za zakupiony olej napędowy w okresie 6 miesięcy przed terminem złożenia wniosku  tj. w okresie od 1 sierpnia 2014r. do 31 stycznia 2015r. Faktury VAT muszą być wystawione na osobę będącą płatnikiem podatku rolnego (wnioskodawcę).

Wypłata zwrotu podatku nastąpi w m-cu kwietniu 2014r.  przelewem na rachunek bankowy wnioskodawcy .

pobierz WNIOSEK Z ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO

STATYSTYKI ODWIEDZIN

Dzisiaj: 17
Wczoraj: 35
Bieżący tydzień: 286
Poprzedni tydzień: 347
Bieżący miesiąc: 1069
Poprzedni miesiąc: 1417
Ogółem: 184935

Poland 85.9%United States 5.8%Canada 1.4%Germany 1.1%